Ποιοι είμαστε

H παρούσα ιστοσελίδα διευθύνεται από την Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΞΙΔΙΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι.ΚΕ» και τον διακριτικό τίτλο «VLASSOPOULOS TRAVEL SERVICES» η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σταδίου αρ.3, Τ.Κ. 176 76, με ΑΦΜ 800641769 της ΔΟΥ Ά Αθηνών και άδεια λειτουργίας ΕΟΤ / 0206E60000478501 (εφεξής: «η Εταιρεία»). Η διεύθυνση της ιστοσελίδας μας είναι https://www.vlassopoulostravel.gr/. Σε περίπτωση που βλέπετε διαφορετική διεύθυνση στην γραμμή url του browser (φυλλομετρητή) σας είναι πιθανό να έχετε πέσει θύμα απάτης.

Αναλυτικά:

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους χρήστες – επισκέπτες της. Η χρήση της Ιστοσελίδας διέπεται από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, και προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή αυτών από τον χρήστη. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούνται οι χρήστες – επισκέπτες να διαβάσουν προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και να προβούν σε χρήση της ιστοσελίδας μας μόνον εφόσον τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας, καλούνται να μην κάνουν χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Χρήση της Ιστοσελίδας από τον επισκέπτη – χρήστη μετά την ενημέρωσή του για τους εκάστοτε ισχύοντες Όρους χρήσης, συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή τους.

Οι παρακάτω αναφερόμενοι Όροι καθώς και οποιαδήποτε εθνική, κοινοτική ή διεθνής νομοθεσία η οποία αφορά στο Διαδίκτυο, δεσμεύουν άπαντες τους επισκέπτες – χρήστες της ιστοσελίδας οι οποίοι οφείλουν να την χρησιμοποιούν σύμφωνα με τα χρηστά ήθη. Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας υποχρεούται, να μην εμποδίζει τη χρήση της από τρίτους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να βλάψουν τη λειτουργία της, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρίας. Αν ο επισκέπτης της ιστοσελίδας τη χρησιμοποιήσει κατά τρόπο παράνομο ή κατά τρόπο που αντιτίθεται στους παρόντες όρους, υποχρεούται να αποζημιώσει την Εταιρία για την όποια θετική ή αποθετική ζημία τυχόν υποστεί.

Ο χρήστης εγγυάται ότι είναι τουλάχιστον 18 ετών και τηρεί τις νομικές προϋποθέσεις χρήσης αυτού του δικτυακού τόπου. Ο χρήστης υποχρεούται να εποπτεύει και να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας από ανήλικους στο όνομα ή για λογαριασμού αυτού (του χρήστη). Επίσης εγγυάται για την ορθότητα και την πληρότητα όλων των πληροφοριών και τα στοιχεία, τα οποία αφορούν το πρόσωπο του χρήστη ή μέλη της οικογενείας του, τα οποία διαβιβάζονται στο πλαίσιο χρήσης αυτής της ιστοσελίδας Ο χρήστης αποδέχεται ότι τυχόν κακόβουλη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας ενδέχεται να έχει ως συνέπεια το μελλοντικό αποκλεισμό από την πρόσβαση στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου αυτού.

Η Εταιρία μπορεί ανά πάσα στιγμή και κατά την ελεύθερη κρίση της να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους ή να θεσπίσει ειδικότερους οι οποίοι, σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν των γενικότερων.

H Εταιρία καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της. Η Εταιρεία έχει τη διακριτική ευχέρεια να προβεί σε συντήρηση της ιστοσελίδας, να μεταβάλει τη φύση και το περιεχόμενό της, να διακόψει ή να αναστείλει τη λειτουργία της ανά πάσα στιγμή, άνευ προειδοποίησης. Επίσης, η διαθεσιμότητα και λειτουργία της ιστοσελίδας ενδέχεται να διακοπεί, να ανασταλεί ή να παρεμποδιστεί, είτε μόνιμα είτε προσωρινά, εξαιτίας γεγονότων εκτός ελέγχου επιρροής της Εταιρίας και ανεξαρτήτως της βούλησής της.

Η Εταιρία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα περιλαμβάνει πλήρεις, ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, κατατοπιστικές, επίκαιρες, αληθείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν προκύπτει οποιασδήποτε μορφής ευθύνη, δέσμευση ή εγγύηση της Εταιρίας σχετική με την ασφάλεια και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Οι επισκέπτες – χρήστες της ιστοσελίδας αποδέχονται την πιθανότητα αδυναμίας ελέγχου εκ μέρους της Εταιρίας του συνόλου του περιεχομένου και των υπηρεσιών της. Επιπλέον, η Εταιρία δεν παρέχει εγγύηση ότι η χρήση των πληροφοριών, στοιχείων ή υλικών που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας δεν θα προσβάλλει δικαιώματα τρίτων.

Η χρήση της ιστοσελίδας από κάθε χρήστη – επισκέπτη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη καθώς ο τελευταίος φέρει την ευθύνη καταβολής τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής σε αυτό) όπως και κατοχής του απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού προκειμένου να κάνει χρήση αυτής. Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη. Η αξιολόγηση του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας εναπόκειται σε κάθε χρήστη ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματος αυτής.

Στην παρούσα ιστοσελίδα έχει ακολουθηθεί η πρακτική της παραπομπής μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή banners σε άλλες ιστοσελίδες, για το περιεχόμενο, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τους όρους χρήσης, την πολιτική ασφαλείας, τη νομιμότητα και εγκυρότητα των οποίων, η Εταιρία δεν εγγυάται και επομένως δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη όπως και για οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή τυχόν λάβει χώρα μέσω αυτών. Κατά συνέπεια η σύνδεση με αυτούς πραγματοποιείται με ατομική ευθύνη του κάθε χρήστη. Οι πάροχοι των ιστοσελίδων αυτών έχουν την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη για την ασφάλεια, τη νομιμότητα και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους. Στις υποχρεώσεις των χρηστών συγκαταλέγεται η συμμόρφωση με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών. Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από τη χρήση / επίσκεψη αυτών των ιστοσελίδων, οι χρήστες καλούνται να απευθύνονται στους αντίστοιχους παρόχους.

Β. Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία

Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας συμπεριλαμβάνονται όλα τα εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, επωνυμίες, κείμενα, εικόνες, γραφικά, σχέδια, φωτογραφίες, προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων. Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα και οι απεικονίσεις προσώπων ή τόπων ή πραγμάτων που αποτελούν μέρος του περιεχομένου της, είναι ιδιοκτησίας της Εταιρίας ή τρίτων. Απαγορεύεται αυστηρά η από κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό, πρόσωπο, χρήση όλων των παραπάνω άνευ εξασφάλισης προηγούμενης έγγραφης άδειας από την Εταιρία, εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στους ισχύοντες όρους χρήσης. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας δεν αποτελεί και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως παραχώρηση ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος εμφανίζεται στην ιστοσελίδα χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρίας ή των τρίτων που μπορεί να κατέχουν τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται σ’ αυτή.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το νόμο και τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, απαγορεύεται ρητώς οποιασδήποτε μορφής αντιγραφή, τροποποίηση, παρέμβαση, μεταφορά, διανομή, μεταπώληση, εκμίσθωση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική μορφή, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας, φόρτωση (download) από οποιονδήποτε ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό φορέα του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Προϊόντα, υπηρεσίες, επωνυμία, εμπορικά σήματα ή διακριτικά γνωρίσματα τρίτων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν και τη σχετική ευθύνη.

Γ. Αποκλεισμός ευθύνης της Εταιρίας

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανόμενης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστούν οι επισκέπτες / χρήστες κατά τη χρήση των, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ιστοσελίδας στις οποίες προβαίνουν με δική τους πρωτοβουλία. Οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημιές προκύψουν από την πρόσβαση κάθε χρήστη στην ιστοσελίδα, ή την χρήση αυτής, δεν γεννούν ευθύνη της Εταιρίας, ή των στελεχών της, ή των διευθυντών της, ή των εργαζομένων ή των συνεργατών της, ή οιωνδήποτε αντιπροσώπων της. Επιπλέον πρέπει να τονιστεί ότι οτιδήποτε περιέχει η ιστοσελίδα παρέχεται στους χρήστες «ως έχει» (as is) και η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των χρηστών ενώ καλεί τους χρήστες να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς και άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό.

Η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για ζημίες και έξοδα τα οποία προκύπτουν σε σχέση με αυτήν την ιστοσελίδα, τη χρήση της, ή την αδυναμία χρήσης της, από οποιοδήποτε πρόσωπο, ή σε σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία προκληθεί ζημία, ή βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από χρήστη για την πρόσβαση / επίσκεψη / χρήση της ιστοσελίδας ή για την λήψη οποιουδήποτε υλικού, δεδομένων, κειμένου, εικόνων, βίντεο, ή ήχου του περιεχομένου της, η Εταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και το περιεχόμενο αυτής θα παρέχονται χωρίς διακοπή η χωρίς σφάλματα. Η Εταιρεία αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και προβολή του περιεχομένου της ιστοσελίδας, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών, πολύ δε περισσότερο, λόγω του ιδιαίτερα μεγάλου όγκου του, αλλά και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) στην πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή ανακρίβειες σε τιμές, ημερομηνίες, προορισμούς, τοπωνύμια κλπ. Αν και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τον έλεγχο και την ακρίβεια των εμφανιζόμενων τιμών, είναι συχνές οι αλλαγές στα ποσά (λόγω τροποποιήσεων από τους προμηθευτές ή αλλαγών στις νομισματικές ισοτιμίες). Παράλληλα, ο παράγοντας του ανθρώπινου λάθους κατά τη διαδικασία τροφοδοσίας του δικτυακού τόπου με δεδομένα είναι σημαντικά υψηλός. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία συνιστά στους επισκέπτες-χρήστες της ιστοσελίδας να επιβεβαιώνουν τις τιμές που εμφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο – καθώς και κάθε άλλη εμφανιζόμενη πληροφορία – τηλεφωνικά, στο τηλ. 210 3232200.
Σημειώνεται ότι κανένας από τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας δεν θίγει τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα των καταναλωτών.

Δ. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που καταχωρούν οι επισκέπτες – χρήστες της ιστοσελίδας, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 («Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»), όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο αυτής της ανακοίνωσης. Κατά συνέπεια, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι επισκέπτες – χρήστες προτρέπονται να ελέγχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους αυτούς για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Η ιστοσελίδα και κατ’ επέκταση η Εταιρεία δεν ελέγχει και δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων άλλων δικτυακών τόπων (websites) και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων, (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners). Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη – χρήση τους, οι επισκέπτες / χρήστες οφείλουν να απευθύνονται στους αντίστοιχους υπεύθυνους αυτών των σελίδων.

Η Εταιρεία δεν θα διαθέσει προς πώληση ή με άλλο τρόπο διαβιβάσει, παραχωρήσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών – χρηστών της ιστοσελίδας σε τρίτους, που δεν σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή τους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και μόνο προς τις αρμόδιες Αρχές.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες – χρήστες της ιστοσελίδας για λόγους στατιστικούς, βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της καθώς και προωθητικές ενέργειες.

Ο επισκέπτης – χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με τον εκάστοτε διαχειριστή της ιστοσελίδας προκειμένου να διασταυρώνει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου και να ζητά την διόρθωση, αλλαγή ή διαγραφή αυτού.

Ε. Τροποποίηση Όρων Χρήσης

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδίκαια να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας, της ιστοσελίδας και των επισκεπτών – χρηστών των υπηρεσιών της και δεσμεύει μόνο τους ίδιους. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Στ. Αποδοχή των Γενικών Όρων Συναλλαγών

Συμπληρωματικά προς όλα τα παραπάνω, η χρήση της ιστοσελίδας και οι προσφερόμενες από την Εταιρεία υπηρεσίες διέπονται από τους ακόλουθους Γενικούς Όρους Συναλλαγών (ΓΟΣ). Οι όροι εφαρμόζονται σε όλες τις εντολές κράτησης, οι οποίες δίνονται από τον χρήστη είτε μέσω της ιστοσελίδας είτε τηλεφωνικώς μέσω του τηλεφωνικού κέντρου είτε απευθείας στα γραφεία της Εταιρείας. Με την πραγματοποίηση μίας κράτησης ή την αγορά μιας υπηρεσίας που προσφέρεται από την ιστοσελίδα, ο χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τους ΓΟΣ της Εταιρείας.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Ώρες Εργασίας

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της ιστοσελίδας μας vlassopoulostravel.gr, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Το τηλεφωνικό κέντρο της Εταιρείας μας λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 με 19:00 και το Σάββατο από τις 09:00 μέχρι τις 14:00.

Αλλαγές / Ακυρώσεις

Στην περίπτωση που θελήσετε να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αλλαγή ή ακύρωση κράτησης, θα πρέπει να αποστείλετε υποχρεωτικά e-mail στα online@vlassopoulostravel.gr, info@vlassopoulostravel.gr αλλά και να ενημερώσετε τον αρμόδιο πωλητή που σας έχει εξυπηρετήσει. Θεωρείται άκαιρη οποιαδήποτε ακύρωση γίνεται μέσα στις 21 τελευταίες μέρες που προηγούνται της έναρξης του ταξιδιού, εκτός αν άλλως αναφέρεται στην περιγραφή της εκδρομής. Εξάλλου, ο πελάτης που αδυνατεί να συμμετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι για το οποίο έχει ήδη πληρώσει προκαταβολή ή και εξόφληση, μπορεί να εκχωρεί την κράτησή του σε άλλο πρόσωπο, εάν αυτό είναι αποδεκτό από τους προμηθευτές μας, που πληροί όλους τους απαιτούμενους όρους για το οργανωμένο ταξίδι, αφού ενημερώσει την Εταιρεία τουλάχιστον 9 εργάσιμες ημέρες πριν από την αναχώρηση, εκτός αν άλλως αναφέρεται στο συγκεκριμένο ταξίδι.

Τυχόν έξοδα που προκύπτουν από την εκχώρηση επιβαρύνουν τον πελάτη. Ο πελάτης που αποδέχεται την εκχώρηση αυτομάτως αποδέχεται και τους γενικούς όρους συμμετοχής και οι δύο δε ευθύνονται αλληλεγγύως έναντι της Εταιρείας για το οφειλόμενο υπόλοιπο του ποσού, καθώς και για ενδεχομένως πρόσθετα έξοδα της εκχώρησης αυτής. Οι ακυρώσεις γίνονται μόνο εγγράφως προς την εταιρεία μας και ανεξάρτητα από την ημερομηνία εγγραφής και αναχώρησης της εκδρομής επιδέχονται τις παρακάτω παρακρατήσεις: Προ των 21 ημερών παρακρατούνται σαράντα (40) ευρώ ανά άτομο για οργανωτικά και τηλεπικοινωνιακά έξοδα. Επιπροσθέτως από 20-14 ημέρες πριν από την αναχώρηση της εκδρομής παρακρατείται το 40% της αξίας της εκδρομής. Από 13 έως 8 ημέρες το 60% της αξίας της εκδρομής. Από 7 ημέρες και μετά παρακρατείται έως και 100% της αξίας της εκδρομής.

Για ειδικές αναχωρήσεις, εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων ή ταξίδια με κρουαζιέρα ή ταξίδια που πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένες πτήσεις ή ειδικά ναυλωμένα πλοία, οι παραπάνω αναφερόμενες χρονικές περίοδοι είναι πολύ μεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων υψηλότερα.

Κράτηση / Επιβεβαίωση κράτησης

Με την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της ειδικής φόρμας κράτησης στον δικτυακό μας τόπο και την περάτωση της διαδικασίας κράτησης ο χρήστης δίνει ρητή εντολή στην Εταιρεία να διαμεσολαβήσει για την παροχή ταξιδιωτικής υπηρεσίας, η οποία προσφέρεται από τον εκάστοτε πάροχο, ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας η οποία σχετίζεται με την εκτέλεση ενός ταξιδιού.
Κάθε επιτυχημένη διαδικασία κράτησης ακολουθείται από μήνυμα επιτυχούς συναλλαγής και στην συνέχεια οδηγήστε στην σελίδα για την έκδοση του voucher. Όλες οι τιμές που αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας είναι πραγματικές και ισχύουν για τη δεδομένη στιγμή της αναζήτησης